لایحه نویسی قضایی

لایحه نویسی قضایی

دوره لایحه نویسی قضایی

شماره استاندارد:   ۱/۲۱/۱۲/۱/۱

برای اولین بار در شمالغرب کشور