اخذ مهارت نصب سیستم زمین حفاظتی(اجرای ارتینگ)

نصب سیستم زمین حفاظتی(اجرای ارتینگ)

کد استاندارد : ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۱۰۰۹۱

تعداد واحد : معادل ۲ واحد