اخذ دیپلم برقکار صنعتی درجه 2 در تبریز

برقکار صنعتی درجه ۲

کد استاندارد : ۸-۵۵/۱۵/۲/۴

تعداد واحد : معادل ۲۹ واحد